Welke documenten zijn verplicht bij de verkoop van je woning?

Welke documenten zijn verplicht bij de verkoop van je woning?

Verplichte documenten bij de verkoop van je woning?

Bij de verkoop van je woning, appartement of grond komt heel wat administratie kijken. Er zijn immers heel wat belangrijke verkoopdocumenten en attesten die je moet kunnen voorleggen aan een potentiële koper vooraleer de verkoop gerealiseerd kan worden.

Niet alle documenten en attesten moeten onmiddellijk beschikbaar zijn. Een aantal documenten zijn verplicht vooraleer we over kunnen gaan tot de publicatie van jouw eigendom, andere documenten zijn dan weer nodig vooraleer de compromis ondertekend wordt. In wat volgt, worden de belangrijkste documenten kort toegelicht. Telkens wordt er vermeld in welk stadium de documenten bij voorkeur moeten worden voorgelegd en wat de kostprijs is.

-

Legende

🕗 moment waarop je het document nodig hebt

💶 kostprijs van het document

❌ je hebt dit document niet nodig bij de verkoop van…

-

1. De eigendomstitel is het bewijs dat jij de eigenaar bent van de eigendom. Deze kan opgevraagd worden bij de notaris die indertijd de aankoop, schenking of erfenis heeft geregeld waardoor je deze eigendom verkregen hebt.

🕗 voor start publiciteit

💶 kosteloos

-

2. Kadastrale legger: Om een eigendom te verkopen, moet je in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel. Op dit uittreksel vind je o.a. het perceelnummer, de oppervlakte en het bouwjaar terug. Bovendien is dit document noodzakelijk om het bodemattest op te vragen.

🕗 voor start publiciteit

💶 7,56 euro* (incl. BTW)

-

3. Aanslag onroerende voorheffing: Ben je in het bezit van een onroerend goed? Dan krijg je elk jaar een aanslagbiljet onroerende voorheffing. Dit is een jaarlijkse belasting op basis van het kadastraal inkomen van onroerende goederen en is beter gekend als “grondlasten”.

🕗 voor start publiciteit

💶 kosteloos

-

4. Een EPC-attest geeft aan hoe energiezuinig een woning of appartement is. Op dit attest kan je aflezen hoeveel energie de woning of het appartement verbruikt per vierkante meter per jaar.

🕗 voor start publiciteit

💶 prijs is afhankelijk van het type eigendom en van de gekozen leverancier

❌ garage, bouwgrond

-

5. Stedenbouwkundige inlichtingen geven meer informatie over de vergunde toestand en de bestemming van je eigendom. Zo kan je hierin lezen welke vergunningen er voor het goed zijn uitgereikt en of er geen bouwovertredingen bekend zijn. Deze documenten haal je op de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je eigendom gelegen is.

🕗 aanvraag voor start publiciteit

💶 verschillend van gemeente tot gemeente

-

6. Watertoets: Bij verkoop van een onroerend goed moet de verkoper informatie geven over de vraag of het onroerend goed al dan niet in een overstromingsgevoelig gebied, een afgebakende oeverzone of overstromingsgebied of een risicozone voor overstroming ligt. Deze informatie moet meegedeeld worden aan de koper vanaf het moment dat de woning gepubliceerd wordt.

🕗 indien van toepassing, voor start publiciteit

💶 kosteloos

-

7. Onroerend erfgoed: Bepaalde onroerend goederen worden beschermd omdat ze van grote waarde zijn voor de gemeenschap. Bij verkoop van dergelijk beschermd erfgoed is het belangrijk te weten dat van de (toekomstige) eigenaar verwacht wordt dat hij/zij het beschermd erfgoed in stand houdt. Dit betekent: tijdig werken uitvoeren voor de instandhouding, de beveiliging, het beheer, de herstelling en het onderhoud van het goed. Daarnaast is het slopen of vernietigen van het beschermd erfgoed verboden. Hiervan wordt enkel afgeweken in zeer uitzonderlijke gevallen. Indien er plannen zouden zijn om bepaalde ingrepen te doen, is het belangrijk te weten dat er voor bepaalde ingrepen aan het beschermd erfgoed een vergunning nodig is. Voor meer informatie kun je terecht op www.onroerenderfgoed.be.

🕗 indien  van toepassing: voor start publiciteit

💶 kosteloos

-

8. Wettelijk voorkooprecht: Op een onroerend goed kan een wettelijk voorkooprecht rusten. Dit betekent dat iemand (dit kan een persoon, een vennootschap of de overheid zijn) voorrang krijgt op andere kandidaat-kopers om een bepaald onroerend goed aan te kopen. Als er dus een bod wordt gedaan op dat onroerend goed, is de verkoper verplicht om zijn of haar eigendom eerst aan te bieden aan de begunstigde van het voorkooprecht tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als die waaraan de kandidaat-koper de eigendom wil kopen.

🕗 indien van toepassing: voor start publiciteit

💶 kosteloos

-

9. Bodemattest: Een bodemattest geeft informatie over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel en wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

🕗 voor ondertekenen compromis

💶 55 euro* (incl. BTW)

-

10. De elektrische keuring is een rapport dat een overzicht geeft van de staat en conformiteit van de elektrische installatie in je eigendom. Indien de installatie ouder is dan 1 oktober 1981 dan is de keuring sowieso verplicht. Wanneer de installatie dateert van na 1 oktober 1981 en je bent het verslag kwijt, of er werden belangrijke wijzigingen aan de installatie uitgevoerd of het verslag is ouder dan 25 jaar, dan zal er een nieuwe keuring moeten plaatsvinden.

🕗 voor verlijden authentieke akte

💶 afhankelijk van de firma

❌ grond

-

11. Attest centrale verwarming of attest stookolietank: Bij de verkoop van een woning of appartement dat verwarmd wordt met stookolie of via centrale verwarming, is de verkoper verplicht om een attest te bezorgen aan de koper waaruit blijkt dat men over een gekeurde installatie beschikt.

🕗 voor ondertekenen compromis

💶 afhankelijk van firma tot firma

❌ grond

-

12. Huurovereenkomst: De eigendom die verkocht wordt, kan evt. verhuurd zijn. Indien dit het geval is, moet de verkoper een kopie van de huurovereenkomst overmaken om het dossier te vervolledigen, zodat ook de koper hiervan op de hoogte kan gesteld worden. Deze koper neemt normaal gezien de verplichtingen van de verkoper over wat betreft deze huurovereenkomst.

🕗 indien van toepassing, voor ondertekenen compromis

💶 kosteloos

-

13. Conventioneel voorkooprecht: Indien je als verkoper met iemand (dit kan eender wie zijn: een kennis, buur, familielid...) bent overeengekomen dat hij/zij voorrang krijgt op andere kandidaat-kopers om jouw woning aan te kopen, dan ben je, als er een bod wordt gedaan op jouw woning door een kandidaat-koper, als verkoper verplicht om jouw woning eerst aan te bieden aan deze persoon tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als die waaraan de kandidaat-koper je woning wil kopen.

🕗 indien van toepassing: voor ondertekenen compromis

💶 kosteloos

-

14. Inventaris onroerend erfgoed: Bepaalde waardevolle onroerende goederen worden geïnventariseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Indien dit het geval is, moet bij verkoop van dergelijk onroerend goed de koper op de hoogte worden gebracht van het feit dat het onroerend goed op de inventaris staat.

🕗 indien van toepassing, voor ondertekenen compromis

💶 kosteloos

-

15. (Bouw)plannen: De bouwplannen van je eigendom bevatten een gedetailleerde voorstelling van de constructies waaruit je eigendom bestaat.

🕗 voor ondertekenen compromis

💶 kosteloos

❌ grond

-

16. Basisakte: Bij de verkoop van een appartement (of een woning, grond of garage die behoren tot een mede-eigendom) moet de basisakte en het reglement van mede-eigendom worden voorgelegd aan de koper. De basisakte moet minstens het volgende bevatten: de beschrijving van het onroerend goed, de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel verbonden is. Indien je de basisakte niet in je bezit hebt, neem je hiervoor best contact op met de notaris.

🕗 indien van toepassing: voor ondertekenen compromis

💶 kosteloos

-

17. Inlichtingen syndicus: Bij de verkoop van een appartement (of een woning, grond of garage die behoren tot een mede-eigendom) is het belangrijk dat de toekomstige koper voldoende informatie heeft over de mede-eigendom. Voor het ondertekenen van de compromis moeten dus bepaalde inlichtingen worden opgevraagd bij de syndicus van het appartementsgebouw.

🕗 indien van toepassing: voor ondertekenen compromis

💶 verschilt van syndicus tot syndicus

-

18. Postinterventiedossier: Een postinterventiedossier is een geheel van documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. In het dossier zitten bijv. de bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen… Het postinterventiedossier, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van je woning indien deze gebouwd of verbouwd is na 1 mei 2001. Werden de verbouwingen uitgevoerd door één aannemer? Dan mag je zelf je postinterventiedossier samenstellen. Deed je verbouwingen zelf? Dan heb je geen postinterventiedossier nodig.

🕗 indien van toepassing, voor verlijden authentieke akte

💶 afhankelijk van het ereloon van de veiligheidscoördinator/architect; kosteloos indien je het zelf samen mag stellen

❌ grond

-

Benieuwd hoe je via soldandset.be zelf je huis verkoopt zonder makelaarskosten? Neem contact met ons op!

*De prijzen hierboven vermeld zijn louter indicatief en niet bindend. Deze prijsberekening is immers steeds onderhevig aan mogelijke aanpassingen en/of verhogingen.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lees ook: